§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Szanując twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.Niniejszy Regulamin określa zasad związane z zakupem, organizacją i uczestnictwem w kursach internetowych organizowanych przez firmę Kodologia Łukasz Pełszyński, z siedzibą w Białymstoku, przy ulicy Młynowej 17/6U, zarejestrowaną w Polsce, o numerze NIP: 5461330560 i REGON: 200675950 (“Organizator”).
  2. Przedmiotem działalności Kodologii jest sprzedaż treści oraz usług cyfrowych (“Kursy”).
  3. Kontakt do Organizatora, adres e-mail: kontaktkodologia.pl
  4. Kursy organizowane przez Organizatora dostępne są dla konsumentów w rozumieniu art. 22[1]Kodeksu cywilnego (“Konsument” lub “Użytkownik”).
  5. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385[1] do 385[3]), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dot. zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 2. PLATFORMA

  1. Kursy sprzedawane i realizowane są za pośrednictwem serwisu internetowego Kodologia.pl, znajdującego się pod domeną www.kodologia.pl („Serwis” lub “Platforma”).
  2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
  3. Do korzystania z Platformy wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, stabilne łącze internetowe oraz posiadanie przeglądarki internetowej Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer w wersji 10+.
  4. Organizator nie zapewnia warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Platformy. Wszystkie koszta związane z zapewnieniem niezbędnych warunków technicznych ponosi Użytkownik.
  5. Administratorzy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub usunięcia dowolnej treści lub usługi bez wcześniejszego powiadomienia.
  6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Kodologia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
  7. Ceny podane na stronie internetowej www.kodologia.pl są cenami brutto z podatkiem VAT. Podawane są w złotych polskich.

§ 3. UMOWA

  1. Przedmiotem umowy jest nabycie czasowego dostępu do platformy z treściami cyfrowymi Kodologia.
  2. Warunkiem zawarcia umowy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja.
  3. Zawarcie umowy na Kurs między Organizatorem a Użytkownikiem następuje w momencie przetworzenia płatności przez operatora płatności.
  4. Rozpoczęcie świadczenia usługi rozpoczyna się niezwłocznie po przetworzeniu płatności przez operatora płatności.
  5. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w związku z charakterem świadczonych usług (sprzedaż treści cyfrowych) Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  6. Umowa zawierana jest na czas określony i wygasa po upływie czasu na jaki została zawarta.

§ 4. PŁATNOŚC

  1. Serwis umożliwia dokonywanie rozliczeń kartą kredytową, e-przelewem oraz kartami PaySafeCard poprzez Przelewy24.pl
  2. Dane firmy obsługującej rozliczenia Przelewy24.pl

  3. PayPro SA
    ul. Kanclarska 16
    Poznań 60-327
    KRS: 0000347935

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

    1. działania podmiotów obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie Internetu;
    2. brak dostępności Platformy spowodowany awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego lub nieprawidłowego działania łączy telekomunikacyjnych i wywołanych przez nie szkód, bez względu na przyczyny;
    3. jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania przez Kursanta z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa;
    4. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące wynikiem podania przez Kursanta sprzecznych z prawdą danych przy rejestracji
  2. Organizator nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do sieci Internet.
  3. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania systemu transmisji, w tym awarii sprzętu, opóźnień i zakłóceń przesyłu informacji.
  4. Kursant zobowiązuje się do nie udostępniania danych logowania osobom trzecim.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia konta, którego wykorzystanie przepustowości serwisu drastycznie przekracza średnią dla innych użytkowników Serwisu ( określone przez Organizatora).

§ 6. REKLAMACJE

  1. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć drogą mailową na adres: kontaktkodologia.pl
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

    1. oznaczenie Użytkownika ( jego imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail)
    2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
    3. żądanie Użytkownika.
  3. Organizator rozpoznaje reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Jeżeli w ciągu 14 dni Organizator nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznał żądania za nieuzasadnione.

§ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Kodologia Łukasz Pełszyński, Konstytucji 3-go Maja 65, 19-110 Goniądz, NIP: 5461330560.
  2. Przy zawieraniu umowy Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z naszych usług, i każdy, kogo dane są przetwarzane przez Organizatora ma prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy przesłać e – mail pod adres kontaktkodologia.pl
  3. Organizator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych oraz zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Platforma korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek) do obsługi konta użytkownika. Niektóre informacje pochodzące z plików cookies mogą być udostępniane współpracującym z serwisem partnerom.
  5. Wykorzystujemy usługę Lucky Orange do analizy ruchu w Serwisie. Możesz zapoznać się regulaminem usługi pod adresem: https://www.luckyorange.com/terms.php
  6. Wykorzystujemy usługę Google Analytics do analizy ruchu i poprawy jakości Serwisu. Usługa została skonfigurowana tak, aby nie naruszać prywatności użytkowników. Możesz zapoznać się regulaminem usługi pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
  7. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro SA ul. Kanclerska 16 Poznań 60-327 KRS: 0000347935, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
  8. W przypadku Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, Organizator ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie materiały prezentowane Kursantom, jak również wygląd i treść Serwisu, objęte są prawami autorskimi i stanowią własność Organizatora. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, używanie jakiejkolwiek części kodu HTML/CSS i Javascript, a także elementów wyglądu strony bez pisemnej zgody Organizatora.
  2. Zabronione jest modyfikowanie oraz hakowanie Serwisu, a także modyfikowanie innych stron internetowych w celu fałszywej sugeracji powiązań z Serwisem lub Organizatorem.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji.